Misjon og Visjon

CCLI er en organisasjon som ønsker å oppmuntre til en ånd av lovsang over hele verden.

Ved å tilby en variasjon av tjenester og copyrightlisenser, kan CCLI være til hjelp og oppmuntring for forsamlinger, skoler og kristne organisasjoner som kan utnytte mye av det brede utvalg av sang- og multimedia materiale som finnes tilgjengelig for menigheter i dag.

CCLI er også en forsikring for at opphavsrettsinnehaverne får erstatning når deres verk blir benyttet.


CCLI’s visjon:

Å etablere et sterkt kommunikasjonsnettverk for å kunne betjene Kristi kropp, og gjøre det mulig å formidle omfattende, verdifull informasjon og inspirasjon fra både primære og sekundære kilder.


CCLI’s misjon:

Å oppmuntre til en ånd av lovsang i menigheter, organisasjoner og for individuelle kristne, slik at deres forskjellige uttrykk for lovsang kan bli spontant og lett tilgjengelig, lovlig og til en overkommelig pris.


CCLI bekjenner seg til trosbekjennelsen fra “the Evangelical Alliance Statement of Faith”:

 1. Evangeliske kristne aksepterer åpenbaringen om en treenig Gud i henhold til skriftene i det gamle og nye testamentet, og bekjenner den historiske troen på evangeliet som fremkommer der. De betoner doktriner som de anser å være avgjørende for forståelsen av troen, og som skal resultere i gjensidig kjærlighet, praktisk kristenliv og et hjerte for evangelisering.
 2. Det finnes en sann Gud som lever i evighet i tre personer – Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.
 3. Kjærligheten, nåden og Guds suverenitet som skaper, opprettholder, regjerer, forløser og dømmer verden.
 4. Den guddommelige inspirasjon og høyeste autoritet av det Gamle og Nye Testamentets tekster som er Guds skrevne Ord, og helt og holdent troverdig for tro og oppførsel.
 5. Menneskets verdighet, skapt til mann og kvinne i Guds bilde for å elske, være hellige og ta vara på skapelsen, likevel korrumperte av synd, hvilket utsetter det for guddommelig vrede og dom.
 6. Inkarnasjonen av Guds evige Sønn, Herren Jesus Kristus, født av jomfru Maria, sann Gud og sant menneske, men uten synd.
 7. Det forsonende offeret av Kristus på korset; som døde i vårt sted, betalte prisen for vår synd og overvant det onde for så å gjenforene oss med Gud.
 8. Kristi fysiske oppstandelse fra de døde, førstegrøden av vår oppstandelse; hans oppstigning til Faderen, hans regjeringsmakt; mellommannen som verdens eneste Frelser.
 9. Rettferdiggjørelse for syndere bare av Guds nåde gjennom tro på Kristus.
 10. Tjenesten av Gud den Hellige Ånd som leder oss til omvendelse, forener oss med Kristus gjennom en ny fødsel, som fyller disiplene med kraft og setter oss i stand til å være vitner.
 11. Menigheten, Kristi kropp, både lokalt og universelt, presteskapet av alle troende – har fått liv av Ånden og blitt utrustet med Åndens gaver for å tilbe Gud og forkynne evangeliet, fremme rettferdighet og kjærlighet.
 12. Jesu Kristi personlige og synlige gjenkomst, for å oppfylle Guds hensikter, som kommer til å føre alle mennesker for dommen, bringe evig liv til de forløste og evig fordømmelse over de fortapte, og etablere en ny himmel og en ny jord.