Benevnelser for service

Introduksjon

CCLI tilkjennegir informasjon, materialer og produkter på denne websiden i hh. til de følgende definisjoner og betingelser. Ved å gå inn på denne siden sier du deg enig i definisjoner og betingelser skissert i denne lovbestemte notisen. CCLI reserverer seg retten til fra tid til annen å forandre disse etter sitt eget skjønn.

Copyright 2005 av CCLI. Alle rettigheter reservert CCLI og SongSelect er varemerker  Alle andre varemerker er deres respektive opphavsmenns eiendom.


Bruk av software

All bruk av software og medfølgende dokumentasjon fra denne websiden, er underlagt betingelsene i en softwarelisens-overenskomst mellom deg og CCLI. Du må lese lisensoverenkomsten og tilkjennegi ditt samtykke før du installerer og bruker softwaren. Alle rettigheter, tittel og interesser som ikke uttrykkelig er gitt, er reservert.


Bruk av hjemmesidens informasjon

Unntatt som for øvrig indikert annet sted på denne siden, kann du se på, kopiere, skrive ut og distribuere tilgjengelige dokumenter på denne websiden i hh. til følgende betingelser:

Dokumentet brukes kun i personlig, informerende, ikke-omsettbar hensikt.

Dokumentet må ikke på noen måte modifiseres eller forandres

Følgende copyrightnotis og tillatelse må tilkjennegis i hvert dokument: “Copyright © 2007 CCLI. All rights reserved.”

CCLI reserverer seg retten til til enhver tid å inndra slik autorisasjon, og all slik bruk må øyeblikkelig stanses etter skriftlig notis fra CCLI.

Dokumenter som spesifisert over, inkluderer ikke design eller layout av denne websiden. Elementer fra denne websiden er beskyttet av  trade dress og andre lover, og kan ikke hverken helt eller delvis kopieres eller imiteres.


Garantier og dementier

Unntatt som uttrykkelig framstilt ellers i en avtale mellom deg og CCLI, er all informasjon og software på denne webside henstilt til følgende “som den er” uten garanti av noen sort, enten uttrykt eller antydet, inklusive men ikke begrenset til, de antydede garantier om salgbarhet, egnethet for en spesiell hensikt eller ikke-overtredelse.

CCLI påtar seg intet ansvar for feil eller utelatelser i informasjon eller software eller andre dokumenter som det refereres til eller lenkes til i denne webside. Referanser til selskap og deres tjenester og produkter gjelder også “som det er” uten garanti av noe slag, enten uttrykt eller antydet. Ikke i noen tilfeller skal CCLI gjøres ansvarlig for noen spesiell, tilfeldig, indirekte eller betydelig skade av noe slag, eller absolutt ingen skade inklusive, uten begrensning, disse som er resultat av brukstap, data, eller fortjeneste, enten tilrådet eller ikke om muligheten for skade og en teori om ansvar som oppstår ut fra eller i forbindelse med bruk eller utførelse av denne informasjon.

Denne webside kan inkludere tekniske eller andre unøyaktigheter eller typografiske feil. Forandringer tilføyes periodevis til inneværende informasjon. Disse forandringene vil innarbeides i nye utgaver av denne webside. CCLI kan gjøre forbedringer og/eller forandringer i lisensen (e) og/eller i de tjenester som til enhver tid beskrives på denne webside.

Denne webside gir adgang fra andre land rundt i verden, og kan inneholde referanser til CCLI-lisenser eller tjenester som ikke har vært kunngjort i ditt land. Disse referansene antyder ikke at CCLI har til hensikt å kunngjøre slike lisenser eller tjenesteer i ditt land.


Tilbakemeldinger/Feedback

Unntatt hvor CCLI uttrykkelig har sagt noe annet, skal alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjoner eller materiale forelagt CCLI gjennom eller i forbindelse med denne websiden, anses ikkekonfidensielt og CCLI’s eiendom. Ved å forlegge slike kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon eller materiale til CCLI, sier du deg enig i en gratis overdragelse til CCLI av alle verdensomspennende rettigheter, titler og interesse in copyrights og andre intellektuelle eiendomsrettigheter til kommentarer, tilbakemeldinger, informasjoner eller materiale. CCLI skal være fri tl å benytte slike kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon eller materiale uten restriksjoner.


Linker til tredjeparts hjemmesider

Denne webbsiden inneholler linker til tredjeparts hjemmesider. De linkede sidene er ikke under CCLIs kontroll, og CCLI er ikke ansvarlige for inneholdet i noen av de linkede sidene, eller for linkene i den linkede siden. CCLI fortsetter allikevel med disse linkene som en service, og inkluderingen av en link betyr ikke att CCLI tar ansvar for den siden.


Lover og jus

CCLI kontrollerer webbsiden fra sitt kontor i Sydney, Australien. Alt innehold relatert til denne webbside skal styres av australsk lov eller av lover i staten NSW. Dere samtykker med at hvilken ulovelig handling som helst relatert til denne hjemmeside skal håndters etter den føderale rettsinstans i Sydney, Australien. Deres bruk av denne hjemmeside og dens information må stemme overens med alle lokale aktuelle lover og forordninger, og med USA´s  eksportlover og regler.