Royaltyprosessen

Undrer du deg over hvordan royaltyutbetalingene distribueres, så er du kommet på rett sted. Royaltyprosessen er ganske kompleks, men forhåpentligvis vil nedenstående tekst hjelpe deg å forstå hvordan vi ordner dette.

Husk at om du har noen spørsmål må du gjerne kontakte oss.

Step 1. Forsamlinger søker om en CCLI-lisens og betaler lisensavgiften som varierer basert på forsamlingens størrelse.
Step 2. CCLI tar en administrasjonsavgift som er avtalt på forhånd med sangenes eiere. Det resterende beløpet fra lisensavgiftene distribueres til sangenes eiere (copyrightinnehaverne) hvis sanger er rapportert av menighetene (lisenseierne).
Step 3. Hver forsamling/gruppe/menighet sender en rapport til CCLI ved lisensperiodens slutt. Det vil si en gang pr. år, eller etter avsluttet arrangement. I rapporten gis opplysninger om hvilke sanger som er blitt mangfoldiggjort i løpet av året: Projisering, kopiering/utskrift og/eller arrangering. Denne rapporten kan være på papir eller via e-post eller via en rapporterings-CD.
Step 4. Vårt team på copyrightavdelingen på CCLI’s Europakontor i Eastbourne, England, undersøker informasjonen grundig og forsikrer seg om dennes riktighet. I enkelte tilfeller kontaktes angjeldende forsamling hvis det er spørsmål om informasjonen angående en sang. At den informasjonen som vi legger inn i våre registre stemmer, er av største betydning for royaltyprosessen.
Step 5. For hvert kryss i sanglisten tjener en sang et poeng. Antall poeng som en sang kan få, avgjøres også ut i fra den rapporterende forsamlingens størrelse. En større forsamling resulterer i flere poeng for en sang. Hvert poeng representerer siden en prosentandel (selv om denne er minimal) av den totale summen av royalty som betales ut fra samtlige lisensavgifter.
Step 6. Siden summeres alle poeng fra alle sangrapportene. Summen av alle poeng brukes til å avgjøre hvor stor del hver innrapporterte copyrightinnehaver har rett til.
Step 7. Hver sjette måned (15. februar og 15. august) sender vi ut en spesifikasjon til hver enkelt copyright­innehaver hvor vi viser hvordan deres sanger er blitt benyttet i siste rapportperiode (enten fra april-september eller oktober-mars). Dette sendes dem sammen med royaltyutbetaling på en sjekk eller direkte til deres bankkonto. Om summen av royaltyutbetalingen for en copyrightinnehaver er mindre enn £50.00 (£10.00 gjelder innen England) sender vi ingenting. I stedet overfører vi beløpet til neste 6-månedersperiode til summen når terskelen.

 


 

Gjennom hele royaltyprosessen finnes et antall nøyaktige kontroller som ser til at CCLI virkelig fordeler alle penger på en riktig måte.

 

Menighetenes Copyright Lisens (CCLI-lisensen) har eksistert i USA siden 1988, i Stor Britannia siden 1991, og i Norge siden 1998. Mange copyrightinnehavere internasjonalt vil gladelig vitne om CCLI’s hederlighet og pålitelighet.

CCLI vil takke alle forsamlinger rundt om i verden som tar del i lisensprogrammet. Takk for at dere bidrar med deres lisensavgift, og for at dere sender inn deres sanglister som gir oss mulighet til på denne nøyaktige måten å betale ut royaltyerstatning. Takk for at dere også gjennom lisensen er med og ærer alle de sangskrivere som velsigner deres menighet med så mange fine sanger.