Uttryck för service

Introduktion

CCLI gör information, material och produkter på denna webbsida tillgängligt, underordnat följande villkor. När ni får tillgång till denna webbsida godkänner ni de regler och lagar som vi tillämpar. CCLI reserverar sig rätten att förändra dessa regler om det skulle finnas behov för detta, utifrån vad vi anser vara bäst.

Copyright © 2012 av CCLI. Alla rättigheter förbehållna. (All rights reserved). CCLI och SongSelect är varumärken. Alla andra varumärken är deras respektive ägares egendom.


Användning av mjukvara/software

All användning av mjukvara och medföljande dokumentation från denna webbsida, är underordnat de bestämmelser i software- licensöverenskommelsen mellan er och CCLI. Ni bör läsa licensavtalet och visa att ni godtar detta innan ni installerar eller använder mjukvaran. Alla rättigheter är förbehållna CCLI.


Användning av hemsidans information

Förutom som i övrigt har indikerats på denna webbsida, får ni läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokumenten som är tillgängliga på hemsidan, under följande förutsättningar:

Dokument får användas endast för personliga, informativa, icke-kommersiella syften.

Dokument får inte på något sätt förändras eller modifieras.

Följande copyrightinformation måste synas på varje dokument: “Copyright © 2012 CCLI. Alla rättigheter förbehållna/All rights reserved.”

CCLI förbehåller sig när som helst rätten att återkalla sådan auktorisering, och allt olovligt bruk skall ögonblickligen avslutas efter skriftligt besked från CCLI.

Dokumenten, specificerade här ovan, inkluderar inte design eller layout från denna webbsida. Delar av innehållet på denna webbsida är skyddat under ”trade dress” och andra lagar och får inte helt eller delvis kopieras.

Garantier och klargöranden

Undantaget det som uttryckligen är förelagt er i en överenskommelse mellan er och CCLI, är all information och mjukvara/software på denna webbsida ställt till förfogande ”som det är” utan garanti av något slag, antingen uttryckt eller antytt, inkluderande, men inte begränsat till de antydda garantierna, ägnade för särskilda föremål eller icke-överträdelser.

CCLI påtar sig inte något ansvar för fel eller uteblivelser i informationen eller mjukvaran eller andra dokument som det refereras till eller som det är länkat till på denna webbsida. Referenser till andra företag och deras tjänster och produkter gäller också ”som de är” utan någon garanti av något slag, varken uttryckt eller antytt. Under inga som helst omständigheter kan CCLI anses vara ansvariga för någon särskild, tillfällig eller indirekt skada som ger konsekvenser, och inte heller för någon eventuell skada som inkluderar något som resulterar i förlust av användare, data eller utbyte, oavsett om avrådan har föregått detta eller inte, på grund av möjlighet av skada, eller av en teori om ansvar som har uppstått ur, eller i förbindelse med användandet av, eller utförandet av denna information.
Denna webbsida kan inkludera tekniska eller typografiska felaktigheter. Förändringar blir adderat till informationen så snart fel upptäcks. Dessa förändringar kommer att inarbetas i nya utgåvor av webbsidan. CCLI kan när som helst göra förbättringar och/eller förändringar i licensen(licenserna) och/eller de tjänster som beskrivs på denna webbsida.

Webbsidan är tillgänglig för personer från andra länder runt om i världen, och kan innehålla referenser till CCLI-licenser eller tjänster som inte finns tillgängliga i ditt/deras land. Dessa referenser betyder inte att CCLI har som avsikt att tillgängliggöra alla licenser eller tjänster i alla länder.


Feedback

Undantaget där det uttryckligen är uttalat från CCLI:s sida skall alla kommentarer, feedback, information eller material som har sänts till CCLI via denna hemsida, vara ansett som icke-konfidentiellt och därigenom som CCLI:s egendom. Genom att överlåta sådana kommentarer, feedback, information eller material till CCLI, är överenskommelsen mellan er och CCLI, en avgiftsfri överlåtelse så att CCLI kan använda detta fritt i hela världen. Detta gäller rättigheter och intressen i copyright och andra intellektuella egendomsrättigheter till kommentarer, feedback, information eller material. CCLI skall därmed vara fria att använda sådana kommentarer, feedback, information eller material utan restriktioner.

Länkar till tredjeparters hemsidor

Denna webbsida innehåller länkar till hemsidor för tredjepart. De länkade sidorna är inte under CCLI:s kontroll, och CCLI är inte ansvariga för innehållet i någon av de länkade sidorna, eller för länkarna i den länkade sidan. CCLI förser endast med dessa länkar som en service, och inkluderingen av en länk betyder inte att CCLI ansvarar för den sidan.


Lagar och juridik

CCLI kontrollerar webbsidan från sina kontor i Sydney, Australien. Allt innehåll relaterat till denna webbsida skall styras av australiensisk lag eller av lagarna i staten NSW. Ni samtycker med att vilken olaglig handling som helst relaterad till denna hemsida skall hanteras enligt den federala rättsinstansen i Sydney, Australien. Ert bruk av denna hemsida och dess information måste stämma överens med alla lokala aktuella lagar och förordningar, och med USA:s exportlagar och regler.