Servicebetingelser

Servicebetingelser

Introduktion

CCLI stiller information, materialer og produkter til rådighed på denne hjemmeside i henhold til følgende definitioner og betingelser. Ved at gå ind på denne side erklærer du dig enig i de betingelser som er beskrevet i denne lovbestemte notits. CCLI forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser fra tid til anden efter eget skøn.

Copyright © 2011 af CCLI. Alle rettigheder forbeholdt. CCLI er et varemærke. Alle andre varemærker er deres respektive ejeres ejendom.


Brug af software

Al brug af software og medfølgende dokumentation fra denne hjemmeside er underlagt betingelserne i en softwarelicens-aftale mellem dig og CCLI. Du skal læse licensaftalen og give dit samtykke før du installerer og bruger softwaren. Alle rettigheder, tittel og interesser som ikke udtrykkeligt er givet, er forbeholdt.


Brug af hjemmesidens information

Med undtagelse af hvad der er indikeret andre steder på denne side kan du se på, kopiere, printe ud og distribuere tilgængelige dokumenter på denne hjemmeside i henhold til følgende betingelser:

Dokumentet må kun bruges med personlig, informerende, ikke-kommerciel hensigt.

Dokumentet må ikke på nogen måde modificeres eller forandres.

Følgende copyrightnotits og tilladelse skal tilkendegives i hvert dokument: “Copyright © 2011 CCLI. Alle rettigheder forbeholdt.”

CCLI forbeholder sig retten til, til enhver tid, at inddrage sådan autorisation, og al sådan brug skal øjeblikkelig stoppes efter skriftlig notits fra CCLI.

Dokumenter som er specificeret ovenfor inkluderer ikke design eller layout af denne hjemmeside. Elementer fra denne hjemmeside er beskyttet af trade dress og andre love, og kan ikke, hverken helt eller delvist, kopieres eller imiteres.


Garantier og disclaimers

Med undtagelse af hvad der udtrykkeligt er fremstillet i en aftale mellem dig og CCLI, er al information og software på denne side henstillet til følgende ”som den er” uden garanti af nogen art, enten udtrykt eller antydet, inklusiv, men ikke begrænset til, de antydede garantier om salgbarhed, egnethed til et specielt formål eller ikke-overtrædelse.

CCLI påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i information eller software eller andre dokumenter, som der refereres eller linkes til på denne hjemmeside. Referencer til selskaber og deres tjenester og produkter gælder også ”som det er” uden garanti af nogen art, enten udtrykt eller antydet. I ingen tilfælde skal CCLI gøres ansvarlig for nogen speciel, tilfældig, indirekte eller betydelig skade af nogen art, eller nogen som helst skade overhovedet, inklusive, uden begrænsning, den som er resultat af brugstab, tab af data eller fortjeneste, hvadend muligheden for skade er udtrykt eller ej, og hvadend teorien om ansvar opstår ud fra, eller i forbindelse med brug eller udførelse af denne information.

Denne hjemmeside kan indeholde tekniske eller typografiske fejl eller andre unøjagtigheder. Forandringer tilføjes periodevis til indeværende information. Disse forandringer vil indarbejdes i nye udgaver af denne hjemmeside. CCLI kan til enhver tid lave forbedringer og/eller forandringer i licensen/licenserne og/eller i de tjenester som beskrives på denne hjemmeside.

Denne hjemmeside kan besøges fra andre lande rundt om i verden, og kan indeholde referencer til CCLI-licenser eller tjenester som ikke er blevet annonceret i dit land. Disse referencer betyder ikke at CCLI har til hensigt at annoncere sådanne licenser eller tjenester i dit land.


Tilbagemeldinger/Feedback

Med undtagelse af hvor CCLI udtrykkeligt har sagt noget andet skal alle kommentarer, tilbagemeldinger, informationer eller materiale forelagt CCLI gennem eller i forbindelse med denne hjemmeside, anses for at være ikke-konfidentielt og CCLIs ejendom. Ved at forelægge CCLI sådanne kommentarer, tilbagemeldinger, information eller materiale, erklærer du dig enig i en gratis overdragelse til CCLI af alle verdensomspændende rettigheder, titler og interesse i copyrights, og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til kommentarer, tilbagemeldinger, information eller materiale, uden restriktioner. CCLI skal være fri til at benytte sådanne kommentarer, tilbagemeldinger, information eller materiale uden restriktioner.


Links til tredjeparts hjemmesider

Denne hjemmeside indeholder links til tredjeparts hjemmesider. De linkede sider er ikke under CCLIs kontrol, og CCLI er ikke ansvarlig for indholdet på nogen af de linkede sider, eller for de links der er på de linkede sider. CCLI tilbyder disse links som en service, og inklusionen af et link betyder ikke at CCLI tager ansvar for det.


Love og jura

CCLI kontrollerer hjemmesiden fra sit kontor i Sydney, Australien. Alt indhold relateret til denne hjemmeside skal styres af australsk lov eller af love i staten NSW. Du samtykker med at en hvilken som helst ulovlig handling relateret til denne hjemmeside skal håndteres efter den føderale retsinsats i Sydney, Austraiien. Din brug af denne hjemmeside og dens informationer skal stemme overens med alle lokale aktuelle love og forordninger, og med USA’s eksportlove og regler.